PROFIL

Foto saya
Tasikmalaya, Jawa barat, Indonesia
Visi : Menjadikan Arsip dan Perpustakaan Sebagai Pusat Informasi

Senin, 01 Maret 2010

Koleksi Kitab Hadist Perpustakaan Kota Tasikmalaya

 
Sunan Ad-Darimi


Al Muwathha' Imam Malik


Shahih Ibnu Hibban

Sunan Ad-Daruqutni


Musnad Imam Syafi'i


Shahih Riyadhush-Shalihin


Shahih Ibnu Khuzaimah 

KITAB HADIS INI ANDA DAPAT BACA DI PERPUSTAKAAN KOTA TASIKMALAYA

0 komentar:

Posting Komentar